HESABIM
GİRİŞ YAP

Hoşgeldiniz! Hesabınıza buradan giriş yapabilirsiniz.Yardım
ya da
YENİ HESAP OLUŞTUR

Bilgilerinizi girerek yeni bir hesap edinebilirsiniz.VAKIF MECLİSİ YÖNETMELİĞİKALICI DEĞERLER VE MAARİF VAKFI
VAKIF VEKİLLERİ MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

 

GİRİŞ
Yönetmeliğin Amacı

Bu yönetmeliğin amacı, Vakfın bursiyerlerinin Vakfın yönetimine katılımını sağlamaya dönük olarak vakıf faaliyetlerinde yer almalarına ve kurumsal hizmet ve yönetim tecrübesi elde etmelerine imkân sağlamaktır. 

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler Ve Tarifler
Faaliyet Dönemi

Madde 1:
Faaliyet dönemi 1 Ekim’de başlayıp 30 Eylül’de sona eren süredir. Vakıf Vekilleri seçimi her yıl Vakıf Yılsonu Pikniğinde yapılır. 
Vakıf Vekilleri Meclisine bir kez seçilenlerin görev süreleri 

Meclis Vakıf Vekilliği Sayısı, Seçimleri ve Oluşumu
Madde 2:

Üye tamsayısı en fazla 70 kişidir.
Seçim yapılan gün vakıfta bir yılını tamamlamış olanlar arasından seçilen en fazla 3 kişi, 
Seçim yapılan gün vakıfta iki yılını tamamlamış olanlar arasından seçilen en fazla 5 kişi, 
Seçim yapılan gün vakıfta üç yılını tamamlamış olanlar arasından seçilen en fazla 7 kişi, 
Seçim yapılan gün vakıfta dört veya daha fazla yılını tamamlamış olanlar arasından seçilen en fazla 15 kişi,
Mütevelli Heyeti üyelerinden ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan 20 kişi, 
Vakfın amaçlarını gerçekleştirmesinde bilgi, birikim ve tecrübesinden istifade etmenin önemine istinaden Vakfın üst yönetim organlarında görevli üyelerinin önerdiği kişiler arasından Mütevelli Heyet Başkanının belirlediği en fazla 10 kişi, 
Meclis vakıf vekillerinin, vakıf öğrencilerinden oluşan kanadı 30 kişi ile sınırlıdır. Her yıl sınıflara göre açılan kontenjanlara Vakıf Pikniğinde seçim yapılır. Yeni seçilenler için vekillik süresi 1 yıldır. Vakıf Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile bir daha seçilmelerine gerek duyulmaksızın en fazla 3 kez uzatılabilir. Seçilenlerin ve atananların onayı ve ilanı 31 Temmuza kadar gerçekleştirilir.    
Vakıf Meclisi teşekkül ederken seçimleri koordine etmek üzere Seçim Kurulu kurulur. Seçim Kurulu Başkanı Meclis Başkanıdır. Başkan takdir ettiği kadar üye ile Seçim Kurulu çalışmalarını yürütür. Bu kurulun görevi vakıf vekili seçimi ve ilanı ile son bulur.
Vakıf vekili adayı olmak isteyen öğrenciler isimlerini Seçim Kuruluna, Seçim kurulunun iletişim için oluşturduğu platformdan seçim gününden bir hafta önce bildirirler. Seçim Kurulu yapacağı inceleme neticesinde adaylığa engel bir durum tespit etmezse adayın başvurusu kabul edilir.
Seçim programı aday listesi ile seçmen listesinin ilanıyla açılır. Seçmenlere aday listesi oy pusulası olarak dağıtılır. Adaylar piknik günü yapılacak seçim programında beş dakika ile sınırlı olmak kaydıyla kürsüden Vakıf Üyelerine hitaben konuşma yaparlar. Konuşmalar esnasında seçmenler oy pusulasında tercihlerini yaparlar. Konuşmalar bittiğinde oy pusulaları sandığa atılır. Seçim Kurulu oyları sayar. Tüm oylamalar bittikten sonra en çok oy alan ilk on aday vakıf vekili seçilmiş olur. Oylarda eşitlik olması halinde, eşit oy alanlar birlikte seçilmiş sayılır. Vekil listesini Mütevelli Heyeti Başkanı ilan eder. Vakıf Gazetesinde Yayımlanmasını sağlar. 

İlk Toplantı, Söz Verme Ve Göreve Başlama
Madde 3:
Vakıf Vekilleri Meclisi Genel Kurulu,  seçim ve atamaların Vakıf Gazetesinde yayımından itibaren Meclis Başkanının önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanı’nın çağrısı üzerine çağrıda belirtilen yer ve zamanda toplanır. 
Bu birleşimde, önce vakıf vekillerinin söz verme töreni yapılır. Söz verme, her vakıf vekilinin bu maddenin altıncı fıkrasında yazılı olan metni kürsüden yüksek sesle aynen okuması suretiyle olur. 
Vakıf vekilleri; adlarının alfabe sırasına göre söz verirler.
Söz verme töreninde bulunmayan vakıf vekilleri katıldıkları ilk birleşimin başında söz verirler.
Vakıf vekilleri söz vererek göreve başlarlar. Söz vermekten imtina eden vakıf vekillerinin vekilliği Meclis Yürütme Divanının alacağı salt çoğunluk kararı ile düşürülür. 
Söz verme metni şöyledir: “Seçim suretiyle tarafıma verilen Vakıf Vekilliği görevini, insanlığın ve milletimizin kadim değerleri çerçevesinde ve Vakıf Senedinde belirtilen ve kuruluş gayesini yansıtan ilkeler doğrultusunda adaletli, basiretli ve liyakate uygun olarak yapacağıma söz veriyorum.”

Yasama Yılının Başlaması
Madde 4:
Vakıf Meclisi her yıl Ekim ayının ilk cumartesi günü saat 10:00’da çağrısız olarak toplanır.

 

İKİNCİ KISIM
Meclisin Kuruluşu


BİRİNCİ BÖLÜM
Meclis Yürütme Divanı

Geçici Divan
Madde 5:

Faaliyet döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak Meclis Yürütme Divanı Başkanı seçilinceye kadar, Mütevelli Heyeti Başkanı Geçici Başkanlık görevini yapar. Kâtipliği Mütevelli Heyeti Başkanını seçtiği dört vakıf vekili yapar.

Asıl Divan
Madde 6:

Meclis Yürütme Divanı; Meclis Başkanı, iki başkanvekili ve iki üyeden kurulur. Gerektiğinde Genel Kurul, Meclis Yürütme Divanının talebi üzerine üyelerin sayısını artırabilir.

Başkan Seçimi Ve Divanın Oluşumu
Madde 7:

Meclis Başkanı adayları, vakıf vekilleri içinden, ilk birleşimin olduğu gün Geçici Divana bildirilir. 
Meclis Başkanı seçimi Yasama yılını başlatan toplantıda gizli oyla yapılır. Yapılan oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilmiş olur. Oylamadan önce Başkan adaylarına kendilerini tanıtmak ve yapmak istedikleri faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulunmak üzere onar dakikalık söz verilir. 
Meclis Yürütme Divanı başkanvekilleri ve üyeleri Meclis Başkanı tarafından vakıf vekilleri içinden seçilir. 
Divan bir yıl süre ile görev yapar ve sürenin sonunda bu yönetmeliğe uygun olarak Meclis Başkanı ve Meclis Yürütme Divanı seçimleri yenilenir. 

Divanın Toplanması Ve Karar Alması
Madde 8:

Meclis Yürütme Divanı, Meclis Başkanının çağrısı üzerine toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın olduğu tarafın kararı kabul edilir. 
Üst üste iki toplantıya veya yıl içinde toplam üç toplantıya özürsüz katılmayan ya da yıl içinde toplam dört toplantıya özür şartı aranmaksızın katılmayan kurul üyesi, başkanvekili Meclis Yürütme Divanından çıkarılır. 
Resmi tatillerde toplantı yapılmaz.

Meclis Yürütme Divanında Boşalma
Madde 9:

Meclis Başkanlığında boşalma olması halinde, yeni Başkan seçilinceye kadar, en yaşlı Başkanvekili, Geçici Başkanlık görevini yerine getirir. Meclis Yürütme Divanının diğer üyeliklerinde boşalma olması halinde, yerine yeni üye seçilinceye kadar Divanın görev ve yetkisi aynen devam eder. 

Meclis Yürütme Divanının Görevleri 
Madde 10:

Meclis Yürütme Divanı, Vakıf Senedi ilkeleri doğrultusunda bu yönetmelikte verilen görevleri yerine getirir. 
Genel Kuruldaki oylamalarda ve seçimlerde önemli bir yanlışlık olduğu iddia edilirse, Meclis Başkanı usul görüşmesi açabilir ve gerekirse oylamaya başvurarak düzeltme yapar. 
Meclis Yürütme Divanı toplantı yeter sayısı üye tamsayısının 1/3ü, karar yeter sayısı ise hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğudur. 
Meclis Başkanı veya vekil olarak görevlendirdiği Başkanvekili olmaksızın Meclis Yürütme Divanı toplanamaz ve karar alamaz. 

Başkanın Görevleri
Madde 11:

Meclis Başkanının görevleri şunlardır: 
Genel Kurul görüşmelerini açmak, yönetmek ve kapatmak.
Tutanakların düzenlenmesini denetlemek ve tutanak özetlerini incelemek.
Meclis Yürütme Divanına başkanlık etmek ve Divanın gündemini hazırlamak.
Meclis komisyonlarını denetlemek veya denetletmek. 
İşlerde birikme olması halinde komisyon başkanı ve üyelerini uyarmak ve durumu Yönetim Kurulunun bilgisine sunmak.
Meclis Yürütme Divanı kararlarını uygulamak.
Meclisin her türlü idari faaliyetlerini yürütmek.
Başkanlık Divanı bünyesinde oluşturulacak “Tanıtım, Sosyal Medya Takip ve Dilekçe Komisyonu aracılığıyla Meclisi ve çalışmalarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtıcı tedbirler almak ve yayın yapmak.
Kendisine bu yönetmelik ile verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
Başkan, toplantıya katılamadığı zaman görevlerini yerine getirmek üzere, başkanvekillerinden birisini yazılı olarak kendisine vekil tayin eder. 

Başkanvekillerinin Görevleri 
Madde 12:

Başkanvekillerinin görevi, Başkan ile birlikte Genel Kurul görüşmelerini yönetmek ve yönetilen oturumlarla ilgili tutanak ve raporu oluşturarak yayımlamak ve Başkanın verdiği diğer görevleri yerine getirmek. 

Üyelerin Görevleri 
Madde 13:

Üyelerin görevleri şunlardır: 
Tutanak özetlerini yazmak.
Genel Kurulda evrak okumak.
Yoklama yapmak.
Oyları saymak.
Seçimlerin düzen ve dürüstlük içinde geçmesini denetlemek.
Söz sırasını kaydetmek. 
Meclisin idarî faaliyetlerini yürütmede Başkana yardımcı olmak. 
Özel törenleri idare etmek.
Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.

İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonlar

Komisyon Adları Ve Komisyon Oluşumu
Madde 14:
 
KADEM Vakfı Meclis Komisyonları şunlardır:
Bilimsel Faaliyetler Komisyonu
Kulüp Faaliyetleri Komisyonu 
Sosyal İlişkiler Komisyonu
Tanıtım İşleri Komisyonu
Meclis Yürütme Divanının alacağı karar ile yeni komisyonlar kurulabilir. 

Komisyon Üyeleri ve Başkanının Seçimi 
Madde 15:

Komisyonların üye sayısı Meclis Yürütme Divanı tarafından belirlenir, eğer ihtiyaç duyulursa ilgili komisyonun başkanı tarafından komisyonun üye sayısının artırılması için yazılı başvuru yapılır.
Bu başvuru gerekçeli olmak zorundadır. 
Komisyon üyeleri, Vekillerin tercihleri, Meclis Başkanının bu tercihler çerçevesindeki önerileri ve Mütevelli Heyet Başkanının oluru ile tespit edilir. Komisyonların başkanları komisyon üyelerinin çoğunluk önerisi, Mütevelli Heyet Başkanı tarafından komisyonlara Vakıf Vekilleri arasından atanan danışmanların onayı ve Meclis Başkanının oluru ile belirlenir.
Komisyonların görev süresi Meclisin faaliyet dönemi ile aynıdır.   
Her komisyon kendi başkanı nezaretinde ve ilgili yönerge doğrultusunda dönem başı faaliyet planını ve yılsonu faaliyet raporunu hazırlayarak Meclis Başkanlığına sunar.
Meclis Başkanlığı bu raporları Mütevelli Heyet Başkanının oluruyla yayımlar. 

Komisyonlara Devam
Madde 16:

Komisyon üyeleri, komisyon toplantılarına devama mecburdurlar.
Komisyon devam cetvelleri Meclis Yürütme Divanına sunulur. İzinsiz veya özürsüz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içindeki toplantıların üçüne katılmayan komisyon üyesinin üyeliği düşer. Bu suretle boşalan üyelik aynı usulle en kısa zamanda tamamlanır.

Komisyonların Görevi
Madde 17:

Her komisyon kendi görev alanına giren iş ve işlemlerle ilgili çalışma yapar ve bu çalışmaları faaliyet dönemi programı olarak Meclis Yürütme Divanına sunar. Meclis Yürütme Divanı taslak programı inceler ve gerekli görürse mezkûr çalışmayı Genel Kurulda görüşmeye açar. Divanın veya Genel Kurulun karara bağladığı program Meclis Başkanının teklifi, Yönetim Kurulu Başkanının uygunluk görüşü ve Mütevelli Heyet Başkanının oluru ile yürürlüğe girer.
Komisyonların bir faaliyet dönemindeki faaliyetlerini Meclis Yürütme Divanı etkinlik ve verimlilik denetimi olarak, Yönetim Kurulu Başkanlığı da kurumsal meşruiyet ve senede uygunluk denetimi olarak resen denetlerler. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve/veya Meclis Yürütme Divanı gerekli görürse herhangi bir komisyonun faaliyetlerinin Meclis Genel Kurulunda görüşülmesini isteyebilir. Genel görüşme için Mütevelli Heyet Başkanından olur alınması zorunludur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Vakıf Vekilleri:

Vakıf Vekili Seçilme Şartları
Madde 18:

KADEM Vakfı Üyeleri, kendilerini temsil etmek üzere kendi içlerinden bu yönetmeliğin BİRİNCİ KISMINDA belirlenen çerçevede vakıf vekili seçerler.  Atama yetkisin yalnız Mütevelli Heyet Başkanına aittir. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu doğal vakıf vekilidir. 

Vakıf Yönetim Kuruluna Atanma Hakkı
Madde 19:

Yedi kişiden oluşan Vakıf Yönetim Kurulu üyelerinden en fazla dördü komisyon başkanları arasından, Meclis Yürütme Kurulunun teklifi üzerine Mütevelli Heyeti kararı ile ve 4 yıl süre ile görev yapmak üzere atanması yapılabilir. Diğer üyeler Mütevelli Heyeti tarafından doğrudan atanırlar. Vakıf Yönetim Kuruluna atananların komisyon başkanlığı görevleri devam eder ve Yönetim Kurulu üyeliğinde Vakıf Senedinin kendilerine tanıdığı hak ve yetkileri kullanırlar.ÜÇÜNCÜ KISIM
Genel Kurul Çalışmaları

 

Gündem 
Madde 20:


Vakıf Vekilleri Meclisi Genel Kurulunun gündemi şu kısımlardan ibarettir:
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları. 
Vakıf Vekillerinin Genel Kurula sunuşları. 
Seçim. 
Oylaması yapılacak işler. 
Yönetmelik teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler. 
Gündemdeki işlerin görüşme sırası Meclis Yürütme Divanınca alınış tarihlerine göre tespit edilir. 
Başkan birleşimi kapatırken, gündemde bulunan hususlardan hangilerinin gelecek birleşimde veya birleşimlerde görüşüleceğini Genel Kurula bildirir.
Bu husus ayrıca ilan ilan edilir. 

Genel Kurul gündemi, Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce vakfın internet sitesinde duyurulur. Belirlenen gündem dışında konuşmamak esastır.

Toplantı Zamanı
Madde 21:

KADEM Vakfı Vakıf Vekilleri Meclisi Genel Kurulu üç ayda bir Meclis Yürütme Divanı tarafından olağan toplantıya çağrılabilir. 
Meclis Yürütme Divanı veya vakıf vekili üye tam sayısının 1/5’inin imzası ile meclis olağanüstü olarak Genel Kurul toplantısına çağrılabilir. 
Meclis çağrısı iletişim için belirlenen platformda yapılır. Yapılan çağrıda toplanma zamanı bildirilir.
Resmi tatillerde Genel Kurul toplantısı yapılmaz.

Gündem Dışı Konuşma 
Madde 22:

Meclis Genel Kuruluna duyurulmasında zaruret görülen olağanüstü hallerde beşer dakikayı geçmemek üzere, Başkanın takdiriyle en çok üç kişiye gündem dışı söz verilebilir. Konuşma yapmak isteyen vekiller, toplantının hemen öncesinde başkandan sözlü onay almak zorundadırlar.

Konuşma
Madde 23:

Adını önceden kaydettirmeyen veya oturum sırasında Başkandan söz almayan hiç kimse konuşamaz.
Konuşma, Genel Kurula hitap edilerek kürsüden yapılır. 
Pek kısa bir sözü olduğunu belirten vekile Başkan, yerinden konuşma izni verebilir. 
Yazılı bir konuşmanın, kürsüden okunması mümkündür. 
Görüşme sırasında vakıf vekillerinden soru sormak isteyenler sorularını yerlerinden sorarlar.
Sorular, konuşmalar bittikten sonra sıra ile sorulur.

Söz Sırası Ve Söz Sırasını Değiştirme 
Madde 24:

Söz, kayıt veya istem sırasına göre verilir.
Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve İstişare Heyeti üyelerine en son söz sırası verilir. 

Görüşmelerde Genel Düzen 
Madde 25:

Genel Kurulda söz kesmek, kaba sözler söylemek, şahsiyetle uğraşmak ve çalışma düzenini bozucu hareketlerde bulunmamak esastır. 
Kürsüdeki vekilin sözü ancak Başkan tarafından, kendisini işbu yönetmeliğe uymaya ve konudan ayrılmamaya davet etmek için kesilebilir. Yapılan davete rağmen, daveti iki defa dikkate alamayan vakıf vekilinin aynı birleşimde o konu hakkında konuşmaktan menedilmesi, Başkan tarafından Genel Kurula teklif olunabilir. Genel Kurul, görüşmesiz işaret oyu ile karar verir. 
Başkanlığa gelen yazı ve önergeler birinci fıkraya uygun değilse Başkan, gereken düzeltmelerin yapılması için, o yazı veya önergeyi sahibine geri verir.
Tüm görüşmeler esnasında usul açısından neticede Başkanın kararları esastır.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Mevzuat Düzenlemesi

Yönetmelik Teklifi
Madde 26:

Vakıf vekillerinin en az 1/5’inin yazılı önergesi ile veya Mevzuatla ilgili komisyonun teklifi ile yeni yönetmelik görüşmesi önerilebilir. Mevcut yönetmeliklerin maddelerinde değişiklik teklifi verilebilir. 
Yönetmelik teklifleri ve değişiklik önergeleri gerekçeli ve imzalı olarak Meclis Yürütme Divanına verilir. 
Meclis Yürütme Divanı yaptığı ön incelemeden sonra, ilgili teklifi ilgili komisyona gönderir. Komisyonlar, şartlarına uymayan yönetmelik tekliflerini, sahiplerine tamamlatmaya yetkilidirler. 
Yönetmelikler ve değişiklik önergeleri Meclisin kararı ve Mütevelli Heyeti Başkanının oluru ile yürürlüğe girer.

Üye Teşebbüsü
Madde 27:

Üye teşebbüsü, KADEM Vakfı üyesi olup, vakıf vekili olmayan üyelerin yönetmelik teklifi vermesini ifade eder. 

Üye Teşebbüsü Usulü
Madde 28:

Vakıf üyelerinden en az 20 kişinin imzası ile hazırlanan yönetmelik teklifi gerekçesi ile birlikte Mevzuat ve Sosyokültürel Kulüp Faaliyetleri Komisyonuna tevdi edilir. Komisyon, yönetmelik teklifinin Vakıf Senedine uygunluğunu ve usul açısından denetimini yaptıktan sonra bir problem tespit ederse, yönetmelik teklifini kendisine bu teklifi getiren üyeye, problemi çözmek üzere geri verir. Eğer problem tespit etmezse, Vakıf Üyelerine sunmak üzere metni Vakfın internet sitesinin Vakıf Gazetesi bölümünde yayımlar. 
Vakıf Gazetesinde yayımlanan metnin altına, “Bu teklifin Mecliste görüşülmesini onaylıyorum. EVET / HAYIR.” Şeklinde bir anket metni yerleştirilir.
İşbu teklif bütün üyelere SMS yolu ile bildirilir. Oy kullanmak isteyen üye, Vakfa üye olurken kendisine verilen parolayı kullanarak oy kullanabilir. 
Metin iki ay süre ile Vakıf Gazetesinde bekletilir. İki haftadan sonra Vakıf üye tamsayının 1/3’ü EVET oyu kullanmışsa, metin Genel Kurulda görüşülmek ve oylanmak üzere Meclis Yürütme Kuruluna tevdi edilir. Eğer yeteri kadar EVET oyu alamamışsa metin Gazeteden terkin edilir. Bu fıkradaki işlemleri yapmaktan Mevzuat ve Sosyokültürel Kulüp Faaliyetleri Komisyonu yetkili ve sorumludur.

Reddedilen Yönetmelik Tekliflerinin Yeniden Verilememesi
Madde 29:

Meclis tarafından reddedilmiş olan yönetmelik teklifleri, ret tarihinden itibaren bir tam yıl geçmedikçe Meclisin aynı faaliyet dönemi içinde yeniden verilemez.
Vakıf Gazetesindeki oylama neticesinde Genel Kurulda görüşülmeye hak kazanamayan tekliflerin muhtevasına ilişkin olarak tekrar üye teşebbüsü yolu kullanılamaz.

Yönetmelik Teklifinin Genel Kurulda Görüşülmesi 
Madde 30:

Yönetmelik teklifleri; Genel Kurulda, aşağıda belirtilen usule göre görüşülür: 
Teklif kürsüde yüksek sesle okunur.
Metin hakkında konuşmak isteyen vakıf vekili Başkanın onayı ile kürsüde konuşabilir. Konuşma süresi Meclis Başkanının belirlediği süre ile sınırlıdır. Kürsüde konuşacak vakıf vekili sayısı yediden fazla olamaz. Pek kısa bir sözü olduğunu iddia eden vakıf vekili Başkanın onayı ile yerinden konuşabilir. 
Teklifin tümünün görüşülmesinden sonra teklif maddeler halinde oylanır. Bu oylamalar işaret oyuyla yapılır. 

BEŞİNCİ KISIM
Denetim

BİRİNCİ BÖLÜM
Soru

Soru Tanımı
Madde 31:

Soru; kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içermeyen bir yazılı önerge ile sözlü ya da yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, Meclis Yürütme Kurulundan açık ve belli konular hakkında bilgi istemekten ibarettir. 
Soru önergelerine belge eklenemez. 
Soru önergesi, sadece bir vakıf vekili tarafından imzalanır ve Meclis Yürütme Divanına verilir. 
Başkan, bu yönetmelik şartlarına uygun gördüğü önergeleri gelen soru önergeleri listesinde yayımlar. 

Sorulamayacak konular 
Madde 32:

Aşağıdaki sorular Başkanlıkça kabul edilmez: 
Başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular; 
Tek amacı istişare sağlamaktan ibaret konular; 
Konusu, evvelce Kurula verilmiş soru önergeleri ile aynı olan sorular.

Sorunun Cevaplandırılması
Madde 33:

Sorular, önergenin Meclis Yürütme Divanına verildiği günden itibaren 15 gün içinde cevaplanır.
Gerekli görülürse bu süre en fazla yedi gün daha Meclis Yürütme Divanı tarafından uzatılabilir.  
Soru önergesinin yazılı ya da sözlü olarak cevaplandırılmasına Meclis Yürütme Divanı karar verir. 
İşbu yönetmelik maddelerine uygun olmayan sorular cevaplanmama gerekçesi ile beraber soru sahibine, birinci fıkrada belirtilen sürelere dikkat etmek kaydıyla, geri verilir. 

ALTINCI KISIM
Dilekçelerin İncelenmesi ve Karara Bağlanmasına Dair Usul ve Esaslar

Dilekçe Komisyonu
Madde 34:

Dilekçe Komisyonu, Vakıf üyelerinin Vakıf Vekilleri Meclisine gönderdikleri dilek ve şikâyetleri inceler. 

Dilekçelerin İncelenmesi
Madde 35:

Dilekçe Komisyonu kendisine gelen imzalı dilekçeleri inceleyerek; 
Belli bir konuyu ihtiva etmeyen,
Yeni bir yönetmeliği veya bir yönetmelik değişikliğini gerektiren,
Yönetmelik gereği dilekçede bulunmasını zorunlu şartlardan herhangi birini taşımayan, 
Dilekçelerin görüşülemeyeceğini karara bağlar. 
Birinci fıkrada belirtilen şartlara uygun olarak verilen dilekçeler, dilekçe konusu ile ilgili komisyona gönderilir. 
Komisyon, görüşülemeyeceğini karara bağladığı dilekçelerden, yönetmelik olarak düzenlenmesinde vakıf adına yarar gördüklerinin birer örneğini Meclis Yürütme Divanına bilgi olarak gönderebilir.

YEDİNCİ KISIM
Oylamalar

Oylama Şekilleri
Madde 36:

Oylama iki şekilde yapılır: 
İşaretle oylama; 
Gizli oylama. 
İşaretle oylama üyelerin el kaldırması ile salonda olumlu ve olumsuz oy verenlerin ikiye bölünerek sayılmaları suretiyle yapılır. 
Gizli oylama, üzerinde çekimser, kabul ve ret yazılarından başka hiçbir işaret bulunmayan pusulaların kutuya atılması ile yapılır. Vekil bu üç pusuladan istediğini kutuya atarak oyunu kullanır.

Karar Yeter Sayısı
Madde 37:

Oya sunulan bütün hususlar Vakıf Senedinde ve Meclis Yönetmeliğinde ayrıca hüküm yoksa, toplantıya katılan vekillerin salt çoğunluğuyla karara bağlanır.

SEKİZİNCİ KISIM
Devam Ve İzin

Devamsızlık Ve İzin
Madde 38:

Genel Kurulda yapılan yoklama veya açık oylamalarda özürsüz veya izinsiz olarak bulunmayan vakıf vekili o birleşimde yok sayılır. 
Başkan yazıyla başvuran bir vakıf vekiline izin verebilir. 
Üst üste iki kere, farklı zamanlarda üç kere izinli izinsiz ayrımı gözetilmeksizin Genel Kurul toplantısına katılmayan vakıf vekilinin vekilliği düşürülür.

Devamsızlık Cetveli
Madde 39:

Meclis Yürütme Divanı vakıf vekillerinin Genel Kurul veya komisyon çalışmalarına katılmadığı günleri gösterir bir cetvel düzenleyerek bu cetvelin ilgili üyelere ait kısımlarını özel surette kendilerine gönderir. 
Cetvele itirazı olan vakıf vekili bildirimi aldığından başlayarak yedi gün içinde yazı ile itiraz edebilir. 
Meclis Yürütme Divanı itirazı inceler; gerekli görürse ilgili vekilden bilgi ve belge ister, bundan sonra varacağı sonuca göre devamsızlık cetvelini yayımlar. 
Devamsızlık cetveli bir faaliyet yılı içinde en az iki defa yayımlanır.

DOKUZUNCU KISIM
Tutanaklar

Tutanak nevileri, Tutulması Ve Tutanakta Düzeltme 
Madde 40:

Genel Kurulda, tam ve özet olmak üzere, iki türlü tutanak tutulur.
Tam tutanak, kamera yardımıyla Meclis Yürütme Divanı üyeleri gözetiminde tutulur. Gerektiğinde Meclis Başkanı veya Mütevelli Heyeti Başkanının oluru ile incelemelerde kullanılabilir. 
Bir yasama yılının son birleşiminin tutanak özeti Meclis Yürütme Divanı üyeleri tarafından hemen orada yazılarak o birleşimin sonunda okunur.
Bu tutanak Vakıf Gazetesinde yayımlanır.

ONUNCU KISIM
Vakıf Vekilliği İle İlgili Belgeler

Hal Tercümesi Varakası
Madde 41:

Vakıf vekilleri Meclise katıldıkları on beş gün içinde Meclis Yürütme Divanına birer hal tercümesi varakası verirler. Bu varakada bulunması gerekenler şunlardır:
Kimlik fotokopisi;
İkametgâhı; 
Tahsil derecesi; 
Mesleği; 
Sonradan olacak değişiklikler, ilgili vekil tarafından yazıyla Meclis Yürütme Divanına bildirilir. 

ON BİRİNCİ KISIM
Yürürlük

Yürütmekle Yetkili Ve Görevli Organ
Madde 42:

Vakıf Senedinin Mütevelli Heyetinin görev ve yetkilerini düzenleyen 10 uncu maddesi ile Yönetim Kurulunun görev ve yetkilerini düzenleyen 11 inci maddesine istinaden hazırlanan işbu yönetmelik Mütevelli Heyet Başkanı tarafından yürütülür.

Yürürlüğe Girme
Madde 43:

Yapılan mevzuat değişiklikleri Vakıf Sitesinde yayımlandığı gün yürürlüğe girer.